Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας


Επιχορηγούμενο πρόγραμμα για Μικρές & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ISN Group

Η ISN Group με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε επιχορηγούμενα προγράμματα, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων, συνοδευόμενη από την καταβολή επιχορηγήσεων.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”.

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000€ με ποσοστό επιδότησης από 50% έως 65% για προϋπολογισμό έργων έως 200.000€, που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 1. Μεταποίηση
 2. Χονδρικό Εμπόριο
 3. Υπηρεσίες

Η δράση με τίτλο «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.


Δικαιούχοι της Δράσης

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
 • Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός & Ποσοστό Επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ – 200.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται από 50% έως 65%, ανάλογα με τις εξαγωγές κάθε επιχείρησης.


Στόχος της δράσης

Στους τρεις βασικούς στόχους της δράσης συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 1. Η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική. Γι’ αυτό το λόγο τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στο πρόγραμμα (έως 65%) συνδέονται με εξαγωγικές επιδόσεις.
 2. Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για αναζήτηση νέων αγορών. Εκεί, αποδίδονται τα υψηλά ποσοστά ενίσχυσης (έως 65%) για την κατηγορία που αφορά σε συστήματα πιστοποίησης – τυποποίησης, υιοθέτησης προτύπων ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών.
 3. Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
  • Ψηφιακή Προβολή
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018)

  Αναλυτικός πίνακας επιλέξιμων δαπανών (πίνακας excel)


Σημαντικές επισημάνσεις

 • Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
 • Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 • Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019

 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας “

  Επειδή η προετοιμασία και η οργάνωση είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας, δηλώστε ενδιαφέρον για δωρεάν έλεγχο προϋποθέσεων ένταξης στo Πρόγραμμα   «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων».
  Είναι μια ευκαιρία να τα πούμε από κοντά και να βρούμε τρόπο πιθανής συνεργασίας, αφού εξασφαλιστούν οι καλές πιθανότητες επιτυχίας.
  Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το Πρόγραμμα καλώντας μας ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας.