Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας


" Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση "


Επιχορηγούμενο πρόγραμμα για υφιστάμενες Μικρές & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση»

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευσή»

Την 19/12/2018 προκηρύχθηκε το Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000€ με ποσοστό επιδότησης από 50% για προϋπολογισμό έργων από 10.000€ έως 150.000€, που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

 


Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, δηλαδή το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν, θα πρέπει να σχετίζονται να με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γ) υγιεινής και ασφάλειας και της δ) τυποποίησης – πιστοποίησης.

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
 • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
 • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
 • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
 • Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

Προϋπολογισμός & Ποσοστό Επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 10.000,00€ – 150.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 50%.


 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η παρούσα Δράση θα χρηματοδοτεί τις κάτωθι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου για:  
 • εξοικόνομηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
 • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

 

 1. Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου (Προμήθεια και εγκατάσταση):  
 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

 

 1. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ 
 2. Μεταφορικά μέσα
 • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης

Αναλυτικός πίνακας επιλέξιμων δαπανών

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019

Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019

ISN Group

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ :

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ISN Group με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε επιχορηγούμενα προγράμματα, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων, συνοδευόμενη από την καταβολή επιχορηγήσεων.


Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση”

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

  Βαθμολογούμενα κριτήρια

  Επειδή η προετοιμασία και η οργάνωση είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας, δηλώστε ενδιαφέρον για δωρεάν έλεγχο προϋποθέσεων ένταξης στo Πρόγραμμα   «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»..
  Είναι μια ευκαιρία να τα πούμε από κοντά και να βρούμε τρόπο πιθανής συνεργασίας, αφού εξασφαλιστούν οι καλές πιθανότητες επιτυχίας.
  Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το Πρόγραμμα καλώντας μας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί.

  Για άμεση επικοινωνία καλέστε στα :