Στήριξη για Επενδύσεις στη Μεταποίηση/Εμπορία και/ή Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων

Προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)

με μια σημαντική τροποποίηση σε σχέση με την προ λίγων ημερών Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 593/37447/31-03-2017). Αυτή αφορά στον κατώτατο αιτούμενο προϋπολογισμό, που από 100.000,00€ διαμορφώνεται σε 600.000,00€. Έτσι, στο συγκεκριμένο υπομέτρο 4.2.1 εντάσσονται μεγάλες επενδύσεις με ελάχιστο προϋπολογισμό 600.000,00€, αλλάζοντας άρδην τη φιλοσοφία και τη στόχευση του.
Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η προκήρυξη του υπομέτρου 4.2.2 για μη γεωργικά προϊόντα και η οριοθέτηση του ελάχιστου προϋπολογισμόυ συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση.
Μικρότερες των 600.000,00€ επενδύσεις που αφορούν μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, όπως και τα υπομέτρα 4.2.2 (μη γεωργικό προϊόν) και 4.2.3 (γεωργικό προϊόν από επαγγελματίες αγρότες), αναμένεται να ενισχυθούν από τα κατά τόπους προγράμματα LEADER.
.

ΔΡΑΣΗ 4.2.1

Δυνητικοί δικαιούχοι του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)».

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
β) Γάλα.
γ) Αυγά.
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
ε) Ζωοτροφές.
στ) Δημητριακά.
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
η) Οίνος.
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
.

Το υπομέτρο 4.2.1 αφορά στη στήριξη των δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και έχει ως στόχο:

  • Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων.
  • Την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
  • Τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
  • Τη διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στο μέτρο της μεταποίησης, προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημά τους και να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.
  • Την παραγωγή και τη διάθεση πιο ανταγωνιστικών ποιοτικών προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές αγορές και η τοπική ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην ύπαιθρο.
 Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.
 .
Ολόκληρη την Υπουργική απόφαση μπορείτε να την βρείτε στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων μέχρι της 18/8/2017

3 δράσεις του Υπομέτρου

Έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον συνοπτικό πίνακα που αναδεικνύει  σημαντικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή και τα κύρια σημεία της δράσης αυτής. 
Μπορείτε να το λάβετε δωρεάν στο email σας με ένα απλό βήμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

    Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς είτε μέσω email.