ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ


Δύο νέα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 € προκηρύχθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα οποία  αφορούν σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των προαναφερόμενων κατηγοριών επιχειρήσεων. Πρόκειται για δύο δράσεις προϋπολογισμού ύψους 50.000.000 € εκάστη, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ). 

Η πρώτη είναι το «Ψηφιακό Βήμα», η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες υστερούν σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, και η δεύτερη είναι το «Ψηφιακό Άλμα», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεν περάσει στην ψηφιακή εποχή, αλλά ο εξοπλισμός τους χρειάζεται αναβάθμιση.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του ύψους των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλουν.


 

Αναλυτικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο δράσεων είναι:

 

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ – Ψηφιακό Βήμα.

Η δράση αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις οι οποίες κατατάσσονται  σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα. 

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να είναι από 5.000 € έως και 50.000 €.  

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Να έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016
 • Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθμίδα, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο υπό την προϋπόθεση της κατάταξής τους σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική, εκτός κι αν έχουν ήδη καταταγεί στην ανώτατη βαθμίδα.
 • Ο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου > 5.000€.
 • Αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%, της Ιδιωτικής Συμμετοχής
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία >0 (έστω ένα έτος από 2015, 2016, 2017).
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C249/01) (Παράρτημα VI Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης).

 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά  1 βαθμίδα, ενδεικτικά: 

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)  
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β)   κ.ο.κ.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται σε Εξοπλισμό, Λογισμικό, Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικό κόστος εργαζομένων. 

Για να δείτε τον Πίνακα με τις περιγραφές των δαπανών καθώς και τα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά παρακαλώ πατήστε το παρακάτω εικονίδιο. 

Βαθμολογούμενα κριτήρια

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τη συγκέντρωση μορίων αποτελούνται από:

 • Μονάδες Εργασίας με μέγιστη βαθμολογία τις 20 μονάδες για 5 ΕΜΕ.
 • Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου, με μέγιστη βαθμολογία τις 40 μονάδες για εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
 • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, με μέγιστη βαθμολογία τις 30 μονάδες για 3 κερδοφόρες χρήσεις την τελευταία 3ετία.
 • Συμμετοχή σε προηγούμενες Δράσεις ΤΠΕ (eservices, esecurity, digi-retail, digi-lodge, digicontent, ICT4GROWTH), με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες για τη μη συμμετοχή σε προηγούμενη ψηφιακή αναβάθμιση.

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Άλμα. 

Η δράση αφορά σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις οι οποίες κατατάσσονται σε ανώτερη ή ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να είναι από 55.000 € έως και 400.000 €.  

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Για την ένταξη στα δύο προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο από το οποίο θα προκύπτει το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

 • Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)
 • Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)
 • Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (ες), Εξυπηρετητής (ές) – Server(s) (0.5, 1)
 • ΕξοπλισμόςΓραφείου (printers, scanners, projectors)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcodereaders, Διαδραστικοί πίνακες, 3Dprinters, tablets, set-topboxes κλπ.)
 • Ύπαρξη ιστοσελίδας
 • Σύνδεση σε e-marketplaces
 • Digital marketing (Google ads, facebook ads)
 • Παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Ύπαρξη e-shop /σύστημα κρατήσεων
 • Ασφαλείς πληρωμές
 • Λογισμικό για ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Εφαρμογές γραφείου, Antivirus
 • Εξειδικευμένα προγράμματα βελτιστοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
 • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή και του προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα κληθεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει:

 • Αγορά νέου εξοπλισμού, ως και στο 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Αγορά νέου λογισμικού, ως και στο 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Αγορά υπηρεσιών ΤΠΕ (ως και στο 25% του επενδυτικού σχεδίου).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα  σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά  2 βαθμίδες: 

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Β)  
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Α) 
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α)

Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται ήδη, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ίδιους πόρους είτε δανεισμό.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται σε Εξοπλισμό, Λογισμικό, Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικό κόστος εργαζομένων. 

Για να δείτε τον Πίνακα με τις περιγραφές των δαπανών καθώς και τα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά παρακαλώ πατήστε το παρακάτω εικονίδιο. 

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση και στις δύο δράσεις είναι

 • οι μη -προβληματικές ΜΜΕ που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια με μία από τις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα,
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
 • τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας,
 • διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ,
 • δεν αποκλείονται με βάση το άρθρο 40 του Ν. 4488/2017, ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και
 • έχει θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση.

 

Βαθμολογούμενα κριτήρια

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τη συγκέντρωση μορίων αποτελούνται από:

 • Μονάδες Εργασίας, με μέγιστη βαθμολογία τις 30 μονάδες για 60 ΕΜΕ.
 • Διάρθρωση Κεφαλαίων, με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες για ίδια προς ξένα κεφάλαια του έτους 2017 >= 2.
 • Εξαγωγική Δραστηριότητα Επιχείρησης, με μέγιστο τις 15 μονάδες για μέσο όρο 3ετίας των εξαγωγών προς τον συνολικό κύκλο εργασιών > 10%.
 • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, με μέγιστο τις 15 μονάδες για 3 κερδοφόρες τελευταίες χρήσεις.
 • Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου, με μέγιστη βαθμολογία τις 30 μονάδες για εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 

ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ... € 100.000.000


ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ...

Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΑ 1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

- Επενδυτικά σχέδια από €5.000 έως €50.000

ΠΡΟΓΡΑΜΑ 2. ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

- Επενδυτικά σχέδια από €55.000 έως €400.000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Επειδή η προετοιμασία και η οργάνωση είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας, δηλώστε ενδιαφέρον για δωρεάν έλεγχο προϋποθέσεων ένταξης στα Προγράμματα  «Ψηφιακό Βήμα – Ψηφιακό Άλμα».

Είναι μια ευκαιρία να τα πούμε από κοντά και να βρούμε τρόπο πιθανής συνεργασίας, προς όφελος και των δύο.

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το Πρόγραμμα καλώντας μας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί.

Φόρμα Ενδιαφέροντος