Καλώς ηλθάτε στις υπηρεσίες συμβουλευτικής της ISN Group ... Let's grow your Business

Νέα αναμενόμενα Προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020

 • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, με επιδότηση 100% και αφορά πτυχιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (μηχανικούς, ιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, κα) κυρίως νέους και άνεργους.
 • Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων, που αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, στους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και της Μεταποίησης.
 • Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα, για υπό σύσταση επιχειρήσεις με καινοτόμο επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους «Σύγχρονη Μεταποίηση», µε προσωπικό  50-250 άτοµα & µέχρι 50 εκατ. € κύκλο εργασιών.
 • Δράσεις LEADER/CLLD.
 • Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία.
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων.
 • Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων.
 • Αναβάθµιση εταιριών franchising.
 • Αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης στους τοµείς: εξοικονόµησης ενέργειας, logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
 • Μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ISN Group - καταταξή τουριστικών επιχειρήσεων

Η ISN Consultants δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Με πολύτιμο εφόδιο τις γνώσεις, την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουμε, με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες της κάθε μιας  χωριστά. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα αξιολογώντας και επιλέγοντας εκείνα που εξυπηρετούν με συνέπεια τα επενδυτικά σχέδια της κάθε επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ISN Consultants καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της Αξιοποίησης Ευκαιριών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην διαχείριση επενδύσεων στο ΕΣΠΑ, γνωρίζοντας άρτια όλο το φάσμα των επιδοτούμενων Προγραμμάτων, έχοντας διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία σημαντικό αριθμό προτάσεων στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο ελέγχου και έγκρισης όσο και σε υλοποίησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελληνική επικράτεια.

Η πραγματοποίηση επενδύσεων αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τόνωσης της απασχόλησης. Η αναγκαιότητα υλοποίησης επενδυτικών έργων που επιφέρουν διαρθρωτικές αλλαγές και εκσυγχρονίζουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών, παρέχουν μεν σημαντικά εργαλεία για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, ωστόσο απαιτούν οργάνωση, προγραμματισμό και μεθοδικότητα, ώστε να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε σήμερα, διατίθενται ποικίλα εργαλεία για τη Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων.

Η ISN Consultants – Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης διαθέτοντας σημαντική εμπειρία & τεχνογνωσία στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων για την Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων, συνοδευόμενη από την καταβολή επιχορηγήσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

 1. Αξιολόγηση του Επενδυτικού σας Σχεδίου και εκπόνηση του φακέλου υποψηφιότητας της επιχείρησης σας σε επιδοτούμενο πρόγραμμα
 2. Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου σας & υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ … ΣΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Υπηρεσίες Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

1) Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και εκπόνηση του φακέλου υποψηφιότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο επιλεξιμότητας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή της επιχείρησης στο εκάστοτε πρόγραμμα ενίσχυσης
 • Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και επιλογή του πλέον συμφέροντος χρηματοδοτικού σχήματος για την επιχείρηση
 • Συγκριτική ανάλυση όλων των εναλλακτικών σεναρίων χρηματοδότησης
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και ερωτηματολογίου προγράμματος
 • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα παραδοτέα
 • Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα
 • Υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και μέχρι την οριστική έγκριση του επενδυτικού έργου

2. Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών.

   • Εκπόνηση και υποβολή όλων των απαιτούμενων τροποποιήσεων και των ενδιάμεσων και τελικών αιτήσεων ελέγχου στους αρμόδιους φορείς
   • Υποστήριξη για την καταβολή της επιχορήγησης έως και την τελική αποπληρωμή του έργο